Artikelindex

De vrucht van de Geest is geloof

Paulus noemt als zevende vrucht van de Geest “geloof”. De Nieuwe Bijbelvertaling en ook andere Nederlandse vertalingen vertalen het Griekse woord “pistis” met “geloof”.

Eerste mogelijke betekenis

Dit woord kan naar twee kanten verstaan worden. In de eerste plaats kan geloven slaan op de handeling van iemand waarbij je een ander betrouwbaar acht en diens woord aannemingwaardig is. Je gelooft dus in iemand en je gelooft zijn woorden.

Zo worden wij gered door te geloven in Jezus. Dat wil zeggen wij horen het evangelie: Jezus, de Zoon van God stierf voor ons. God heeft Jezus opgewekt. Wij aanvaarden Hem als redder en Heer. Dit reddend geloof houdt in het evangelie als waar aanvaarden. Echter, dit geloof is niet alleen iets in onze overtuiging. Het geloof dat redt is een geloof dat ons leven verandert.

Waar lijkt dit op? Ik geef een voorbeeld: Je bent op vakantie dicht bij de Etna, een vulkaan in Italië. Je hoort over de radio of via een tweet dat de vulkaan gaat ontploffen. Je gelooft dit bericht, maar je blijft op je camping. Hoe loopt het met je af? Als je niet handelt nadat je het bericht gehoord hebt, werkt het bericht niets uit.

Luther zei eens: je wordt gered door geloof, maar het geloof dat redt gaat vergezeld van werken.

Als vrucht van de Geest lijkt het echter niet te gaan om reddend geloof.

Paulus noemt geloof ook als een gave van de Geest, in 1 Cor. 12: 9. Daar is sprake van een door de Heilige Geest gegeven vertrouwen in God dat wij iets durven doen, dat werkelijk tot stand komt. Dit is niet hetzelfde als jezelf opfokken, of jezelf aan te praten dat je gelooft, in de hoop door dit geloof op bijna magische wijze wonderen te doen.

De gave van geloof is echter niet hetzelfde als de vrucht van de Geest.

De volgende mogelijkheid lijkt beter te passen in de zin in Galaten. Immers, de andere acht woorden voor vrucht slaan op kwaliteiten. Ons woord “geloof” zal dan ook op een eigenschap slaan.

Tweede mogelijke betekenis

De andere kant is dat je zelf geloofwaardig bent, betrouwbaar. Hiervoor gebruiken we in het Nederlands vaak het woord betrouwbaar. Geloof is geloofwaardig, betrouwbaar zijn.

De vrucht van de Geest is steeds een eigenschap die de Geest in je bewerkt. Dan is te verwachten dat waar wij in Jezus geloven om gered te zijn, en open staan voor de gave van geloof waar de Heilige Geest die geeft, wij allen ook toenemen in betrouwbaarheid en geloofwaardigheid. Betrouwbaar. God zelf is betrouwbaar, trouw.

1 Cor.1:9 God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw. (NBV)

1 Cor.10:13 U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.

(2 Cor.1:18; 1 Tess.5:24; 2 Tess.3:3)

Jezus is betrouwbaar. In Openbaring 1:5 wordt Jezus Christus genoemd “de betrouwbare getuige”.

Christenen worden opgeroepen om trouw/betrouwbaar te zijn. Daartoe vinden wij in Hebreeën 11 een reeks van geloofsgetuigen. Het gaat over mensen die God vertrouwden, en trouw bleven aan Hem. Hoe kunnen wij onze trouw/betrouwbaarheid verder tonen?

Drie blijken van betrouwbaarheid

  1. Jezus belijden en Hem niet verloochenen. Dat lijkt niet moeilijk in Nederland, waar je leven geen gevaar loopt. Toch kunnen we vanuit angst of schroom zwijgen waar wij kunnen spreken. Laten wij denken aan de woorden van Jezus in Mat.10:32,33 Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal ook ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel.

Een belangrijke manier om Jezus te erkennen is door de doop. Door gedoopt te worden leg je ook getuigenis af, vooral als je familie en bekenden uitnodigt.

  1. Betrouwbaar, zorgvuldig zijn in tijdsbesteding, o.a. zondagsdienst.

Wij hebben allemaal 24 uur in een dag en 7 dagen in de week. In die tijd moeten wij slapen, werken, eten en andere dingen doen. Heel ons leven mag aan God gewijd zijn in dat wij alles mogen doen ter ere van Hem. Dus ook onze betaalde baan en de (onbetaalde) afwas maken deel uit van de eredienst aan God. Evenwel hebben wij ook tijd met God samen nodig. Christenen die op zondag samenkomen, belijden daarmee dat zij christen zijn. De buren zien het immers. Daarmee belijd je ook te geloven in de opgestane Jezus. Daarenboven word je (hopelijk) bemoedigd, uitgedaagd, onderwezen.

Trouw in het bezoeken van de zondagsdienst is een zichtbaar kenmerk van een christen.

  1. Betrouwbaar/trouw zijn met geld geven.

Onze samenleving is in economisch opzicht mogelijk doordat er geld bestaat. Ooit was er ruilhandel, maar dat is onhandig. Doordat er geld bestaat kunnen wij het verdienen of als uitkering krijgen. Wij kunnen het uitgeven aan belasting, huur of hypotheekaflossing of aan eten.

Geld is waardevol, want mensen werken ervoor en je hebt er maar een beperkte hoeveelheid van. Dat wij geld kunnen verdienen of als uitkering kunnen krijgen is ook een gave van God. Van God komt ons leven en kracht.

Hoe gaat u met geld om? Welk deel is voor Gods werk? Welk percentage geeft u aan de gemeente? (U weet toch dat aantoonbare giften aan Evangeliegemeente De Oase belasting aftrekbaar zijn? Giften zijn aantoonbaar als zij via de bank zijn overgemaakt).

In het Oude Testament is 10% het minimum, met daarboven dankoffers. Zeer wetgetrouwe Joden gaven 20% plus. Dit is niet een voorgeschreven regel in het Nieuwe testament, maar Paulus prijst wel de gemeente in Korinthe voor haar vrijgevigheid. 2 Cor. 8: 1-9 NBV: 1 Broeders en zusters, wij willen u niet onthouden wat Gods genade tot stand heeft gebracht in de gemeenten van Macedonië: 2  ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld, maar vervuld van een overstelpende vreugde en ondanks hun grote armoede zeer vrijgevig.

3 Ik verzeker u dat ze naar vermogen hebben gegeven, ja, zelfs boven hun vermogen. 4  Uit eigen beweging hebben ze ons dringend verzocht mee te mogen doen aan de collecte, waarmee de heiligen in Jeruzalem zullen worden ondersteund. 5 En ze gaven aanzienlijk meer dan we hadden verwacht: door Gods wil gaven ze zichzelf in de eerste plaats aan de Heer, en vervolgens ook aan ons. 6 We hebben er dan ook bij Titus op aangedrongen dat hij dit goede werk, waarmee hij al bij u begonnen is, voltooit. 7 U blinkt in alles uit: in geloof, in kennis en welsprekendheid, in inzet op elk gebied, in de liefde die wij in u hebben gewekt- blink dus ook uit in dit goede werk. 8 Ik zeg dit niet als een bevel; door op de inzet van anderen te wijzen wil ik nagaan of uw liefde oprecht is. 9 Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden.

Paulus voegt hieraan toe in 2 Cor.9:6-11 NBV 6 Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. 7 Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.  8 God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. 9 Zo staat er geschreven: ‘Gul deelt hij uit aan de armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.’ 10 God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt. 11 U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God.

Tot slot

De Heilige Geest helpt ons geloofwaardig en betrouwbaar te zijn, ten aanzien van God, van broeders en zusters in het geloof en betrouwbaar zelfs ten opzichte van buitenstaanders.

Wie ons en onze handelswijze ziet mag daarin zien hoe Jezus trouw handelt.

 

Op de kaart

Image result for anbi logo