Artikelindex

De vrucht van de Geest is liefde

Liefde wordt als eerste vrucht van de Geest genoemd. Dat is niet vreemd, immers “God is liefde” (1 Joh. 4:8). Dat God liefde is, wordt beter te begrijpen als wij uit de Bijbel weten dat de ene God Vader, Zoon en Heilige Geest is. In de ene God is er een Vader die lief heeft, een Zoon die geliefd is en een Heilige Geest die de liefdeband is. Wat God doet, doet God uit liefde. De schepping van alles wat is, vloeit voort uit Gods liefde. Er is een wereld waarin mensen kunnen leven. Mensen naar het beeld van God gemaakt kunnen God liefhebben of niet.

Zonde heeft Gods wereld beschadigd. Liefde heeft een oplossing. De Vader geeft de Zoon. In het Johannes-evangelie zegt Jezus: 14 ‘De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, 15  opdat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven heeft. 16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17  God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden. 18  Over wie in Hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in Hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.’ (Joh. 3:14-17).

De komst van Jezus in de wereld, Zijn dood aan het kruis laat ons Gods liefde’ zien voor ons.

Wie in Jezus gelooft, gaat door bekering en wedergeboorte anders zijn. Liefde wordt de voornaamste drijfveer. Wij mensen zijn vanuit Gods liefde geschapen opdat wij God en de andere mensen liefhebben. Liefde is voor mensen wat brandstof is voor een auto.

Vandaar ook Gods tweevoudig gebod: 

29 Jezus antwoordde: Het voornaamste is: Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; 30  heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. 31 Het op een na belangrijkste is dit: Heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’ (Marcus 12:29-31).

Er is maar een God. Daarom komt die God alle liefde toe. Die God wil ook dat wij onze medemensen liefhebben. Liefde is soms een gevoel, maar altijd meer. Liefde zoekt het beste voor de ander. Wie kent niet het verhaal van het jongetje in Afrika die bij een ziekenhuis aankwam met een kleinere jongen op zijn rug. Toen een arts hem vroeg of die last niet zwaar was, zei hij: ‘Hij is niet zwaar, hij is mijn broertje.’ Broederliefde maakte het verschil.

Paulus heeft in een beroemd hoofdstuk duidelijk gemaakt wat liefde is. Daar gaat het over zichtbare zaken. Ik vat 1 Kor. 13 in hoofdzaak als volgt samen. * Iemand die in tongen (klanktaal) spreekt, of die profeteert of wonderen doet of zelfs alles weggeeft is niets als die persoon zonder liefde is.

* De persoon die door liefde gedreven is, is een persoon die is  geduldig en vol goedheid, zonder  afgunst, zonder ijdel vertoon en zonder zelfgenoegzaamheid.

* Die persoon is niet  grof en niet zelfzuchtig, die laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, die verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid.

* Die persoon verdraagt alles, gelooft alles, hoopt alles, volhardt in alles.

Liefde blijft, al het andere is tijdelijk. Nu zijn wij onvolmaakt en is ons kennen beperkt. Later bij God is de beperking verdwenen.

Paulus eindigt met: 13 ‘Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.’

Het voorgaande is te gebruiken als een controlelijst, niet voor de ander, maar wel voor onszelf. Als wij tekortschieten, dan kunnen we daarover bidden. Gods antwoord kan eruit bestaan dat we wat meer oefenmogelijkheden krijgen. Ook is het voorstelbaar dat u situaties meemaakt waarin u uit liefde handelt, gemotiveerd en aangedreven vanuit de gedachte: ‘omdat God ons eerst heeft lief gehad.’

De vrucht van de Geest is liefde. Naarmate wij ons laten leiden door die Geest, dat wil zeggen dat we openstaan voor wat Hij ons te zeggen heeft en daaraan gehoorzamen, kan die vrucht in ons leven bloeien.

 

Op de kaart

Image result for anbi logo