Artikelindex

Financiële verantwoording

Onderstaand wordt de staat van baten en lasten 2016, conform de richtlijnen van de belastingdienst, weergegeven. Deze zal elk jaar vernieuwd worden.

De begroting voor 2017 wordt ook weergegeven

Bekendmaking van de balans is niet vereist. De ledenvergadering van Evangeliegemeente De Oase ontvangt steeds in de voorjaarsvergadering alle financiële stukken (rekening en verantwoording, balans, nieuwe voorgestelde begroting), zodat de vergaderring de stukken kan goedkeuren. Dat doet zij alleen nadat de kascommissie haar bevindingen heeft gerapporteerd.

Staat van baten en lasten 2017 en Begroting 2018

 

Naam gemeente: Evangeliegemeente "De Oase"

 

Plaats                      : Zeist

 

RSIN                        : 818564970

 

KvK nummer       : 63615541

 

ANBI dossiernr  : 103277

 

 

Winst-verlies 2017

 

 

Baten en Lasten

 

 

 

Baten

 

1. Opbrengsten uit bezittingen

 €                                   14

2. Bijdragen gemeenteleden

 €                           21.530

3. Subsidies en overige bijdragen van derden

 €                                    -  

 

 

Totaal baten

 €                           21.544

 

 

Lasten

 

4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)

 €                           12.457

5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

 €                             2.570

6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

 €                                 235

7. Lasten kerkelijke gebouwen

 €                             6.182

8. Overige salarissen/ onkostenvergoedingen

 €                             1.014

9. Lasten beheer en administratie

 €                                 317

10. Lasten overige eigendommen en inventarissen

 €                                 132

 

 

Totaal lasten

 €                           22.906

 

 

 

 

Resultaat (baten - lasten)

- €

                         1.362

 

Toelichting

 

Baten

  1. Opbrengsten uit bezittingen: geeft de rentevergoeding weer op de spaarrekening bij de bank. De gemeente heeft geen beleggingen in aandelen of obligaties.
  2. Bijdragen gemeenteleden: hierop worden alle opbrengsten uit donaties en collectes geboekt komende van gemeenteleden en bezoekers aan de eredienst op zondag.
  3. Subsidies en overige bijdragen van derden: hierop worden alle overige bijdragen geboekt. De gemeente ontvangt geen subsidies.

 

Lasten

  1. Bestedingen pastoraat: betreft vergoedingen aan de voorganger van de gemeente en pastoraal werkers.
  2. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk: betreft diverse kosten zoals bloemen, muziek, gastvrijheid, het maandblad, cadeaus en attenties, hosting voor de website, jeugdgroepen en bijbelkringen, afdrachten aan de zending.
  3. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk: betreft contributies, lidmaatschappen en abonnementen.
  4. Lasten kerkelijke gebouwen: betreft de kosten voor de zaalhuur.
  5. Overige salarissen / onkostenvergoedingen: betreft onkostenvergoedingen voor externe sprekers, inclusief een reiskostenvergoeding van €0,19 per km.
  6. Lasten beheer en administratie: betreft kosten voor het secretariaat, bankkosten, en verzekeringen.
  7. Lasten overige eigendommen en inventarissen: betreft kosten voor aanschaf en onderhoud van roerende goederen zoals muziekinstrumenten en de beamer.

Alle bedragen zijn in hele euro’s ingegeven.

 

Vooruitzichten

Voor 2018 en de onmiddellijke toekomst worden geen grote veranderingen verwacht in de vaste en variabele kosten.

Begroting 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Begroting 2018

 

Resultaat 2017

Begroting 2017

%

Giften

€ 18.600

 

€ 18.591

€ 21.000

89%

Collectes

€ 2.900

 

€ 2.939

€ 3.300

89%

Rente

€ 0

 

€ 14

€ 50

28%

Uit reserve

€ 1.375,-

 

 

 

 

Totaal baten (€ 21.500)

€ 22.875,-

 

€ 21.544

€ 24.350

88%

 

 

 

 

 

 

Audio

€ 350,-

 

€ 120

€ 50

240%

Bankkosten en verzekeringen

€ 320

 

€ 317

€ 400

79%

Bloemen

€ 70

 

€ 68

€ 240

28%

Cadeaus/attenties

€ 40

 

€ 44

€ 100

44%

Creche

 

 

€ 0

€ 40

0%

Diversen

 

 

 

 

 

Gemeentedag

 

 

€ 0

€ 0

 

Kosterij

€ 300

 

€ 319

€ 370

86%

Kringen

€ 20

 

€ 0

€ 50

0%

Lidmaatsch./Abonnem.

€ 260

 

€ 235

€ 260

90%

Muziek

€ 80

 

€ 86

€ 50

172%

Onkostenvergoedingen

€ 300

 

€ 382

€ 540

71%

Onvoorzien

€ 7

 

 

€ 70

0%

Secretariaat

€ 600

 

€ 0

€ 50

0%

Spec.akties

 

 

€ 23

€ 60

38%

Spreekvergoedingen

€ 300

 

€ 1.014

€ 1.200

85%

Tieners. jeugd

€ 80

 

€ 0

€ 350

0%

Training

 

 

 

 

 

Vergoed. Voorganger

€ 12.241

 

€ 12.075

€ 12.075

100%

Werving

€ 400

 

€ 691

€ 800

86%

Zaalhuur+kosten

€ 6.182

 

€ 6.182

€ 6.180

100%

Zending

€ 1.075

 

€ 1.077

€ 1.215

89%

Zondagschool

€ 250

 

€ 273

€ 250

109%

Totaal lasten (€ 21.500)

€ 22.875,-

 

€ 22.906

€ 24.350

94%

 

Plaats van samenkomst elke zondagmorgen 10.00 uur: Torenlaan 38 - Zeist (gebouw van het Zeister Mannenkoor)

Op de kaart

Image result for anbi logo

Inloggen

Alleen leden van de gemeente kunnen zich laten registreren!