Artikelindex

ANBI-erkenning Image result for anbi logo

 

Evangeliegemeente “De Oase” is door de belastingdienst als algemeen nut beogende instelling (ANBI) erkend. De erkenning geldt vanaf 01 januari 2015.

De beschikking is gedagtekend 22 december 2015, dossiernummer 103277


Contactgegevens

 • Post- en bezoekadres (alleen op zondagochtend): Torenlaan 38, 3701VK Zeist
 • De naam van het kerkgenootschap: Evangeliegemeente De Oase. De gemeente is zelfstandig en autonoom.
 • Kamer van koophandel nummer: 63615541
 • Internetadres: www.de-oase-zeist.nl
 • E-mailadres bestuur: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer): 818564970

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI:

De gemeente stelt zich tot doel het verkondigen van Gods volle heilsboodschap en het versterken van christelijke gemeenschap en dienstbetoon. De gemeente beoogt niet het maken van winst. (Artikel 3 Statuten).


De hoofdlijnen van het beleidsplan 2016 - 2022:

Dit plan is als volgt georganiseerd. Na een inleiding is er een gedeelte met algemene beleidsvoornemens, gevolgd door de vier speerpunten van het beleid, met onder elk beleidspunt de concretisering. De jaarplanning is hierbij inbegrepen. Het beleidsplan is op te vragen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene beleidsvoornemens

 • De gemeente blijft aangesloten bij de Raad van Kerken in Zeist.
 • De gemeente blijft aangesloten bij Mission Nederland (voorheen Evangelische Alliantie genoemd).
 • De inkomsten van de gemeente bestaan uit vrijwillige giften van leden en anderen, evenals legaten en andere mogelijke schenkingen (zie baten en lasten ad 2)
 • Uitgaven worden gedaan in overeenstemming met de jaarlijkse begroting die door de ledenvergadering wordt goedgekeurd. Na controle door de kascommissie spreekt de ledenvergadering zich ook uit over de jaarstukken, conform de statuten.
 • Eventuele reserves blijven binnen de door de belastingdienst ingestelde normen voor ANBI erkende instellingen.
 • De gemeente bezit geen onroerende goederen en heeft geen intentie een gebouw te kopen of te bouwen. Ook heeft de gemeente geen hypotheek of leningen lopen. De gemeente heeft ook geen intentie leningen te sluiten. De gemeente heeft geen beleggingen in aandelen of obligaties. De gemeente heeft ook geen intentie zulke beleggingen te doen.

Beleid aan de hand van de vier functies van de gemeente

Het beleidsvoornemen zal zijn aan de hand van de 4 functies van de gemeente.

FUNCTIE I: God verheerlijken (in woord en daad = prediking, gebed en praktisch christen zijn)

Uitvoering: Als gemeente komen wij samen in Torenlaan 38 te Zeist op alle zondagen en christelijke feestdagen, waaronder Goede Vrijdag en eerste Kerstdag. Dit zijn openbare samenkomsten. Het gebouw wordt tijdens die diensten gehuurd (zie baten en lasten ad 7).

FUNCTIE II: Verlorenen bereiken/Outreach (door evangelisatie en diaconaat in de ruimste zin van het woord)

Uitvoering:

1. Onze strategie heet: gebruik poorten, wees een brug.

Poorten: alle gemeenteactiviteiten, waarvoor mensen uitgenodigd kunnen worden. Hieronder vallen ook kinderopdracht, doop, huwelijk, begrafenis, gezinsdienst, eeuwigheidsdienst, enz.

Bruggen: alle contacten die gemeenteleden / bezoekers in hun eigen netwerk.

2. Wervingsactiviteiten

De website: www.de-oase-zeist.nl

Via de website zijn alle preken te beluisteren. Ook is er nieuws te vinden. Er is tevens een besloten sectie, alleen voor leden toegankelijk.

Oase magazine: elke maand verschijnt een aantrekkelijk Oase magazine. Deze is ook als pdfl per e-mail te verkrijgen. Alle uitgaven staan ook op de website. Op de tafel bij de ingang ligt elke week zondagnieuws met de aankondigingen en gebedsnoden van die week.

Opgave aan kranten e. d. voor zover gratis. Betaalde advertenties worden in de regel niet ingezet.

3. Zending: in principe is steeds de 3e zondag van elk kwartaal zendingszondag. Op die zondag staat één zendeling/zendingsechtpaar of één organisatie in het middelpunt. De collecte van die zondag gaat ook naar het project van die zendeling. Tevens gaat 5% van de gemeente-inkomsten naar een zendingsproject, dat door de ledenvergadering vooraf is goedgekeurd.

FUNCTIE III: Zorgzame gemeente zijn (door pastoraat en diaconaat)

Uitvoering:

Als achtergrond voor de functie van zorgzame gemeente zijn benoemen wij onze strategie: zorg voor een ieder in zijn/ haar levensloop en in zijn/ haar levensfase. Bijgevolg zijn er activiteiten voor de verschillende leeftijdscategorieën. Ook worden er huisbezoeken gedaan en pastorale gesprekken gevoerd.

Mensen die aan huis gebonden zijn door ziekte of ouderdom kunnen op aanvraag bezoek krijgen om thuis of in het ziekenhuis het heilig Avondmaal te vieren.

FUNCTIE IV: Opbouw van gelovigen (door toerusting, training en oefening)

Uitvoering:

Voor de opbouw van gelovigen hebben wij de strategie van de kleine groepen/ huiskringen. De bijeenkomsten zijn in huiskamers die kosteloos ter beschikking staan en die onder leiding staan van vrijwilligers.


De functies van de bestuurders

Enige inleiding is gewenst met het doel begrijpelijk te maken wat de rechtspositie is van een kerk.

Evangeliegemeente De Oase is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als kerkgenootschap. Hieruit valt niet af te leiden hoe de gemeente georganiseerd is. De wetgever beschouwt kerken als een soort vereniging van leden. De wet zelf stelt dat kerken geregeerd worden door hun eigen statuut. De statuten van een gemeente zijn dus bepalend. De statuten van Evangeliegemeente De Oase komen grotendeels overeen met wat de wet van een vereniging verlangt. De ledenvergadering is het hoogste orgaan. De vergadering kan de statuten veranderen, benoemt en ontslaat bestuurders en voorganger, keurt de financiële jaarstukken en begroting goed. Het is de laatste beroepingsmogelijkheid en kan zelf een rechtsgeldige vergadering bijeen roepen. De vergadering beslist ook over opheffing (Statuten artikel 9, 10, 18, 19).

Voor de voorbereiding van besluiten en het uitvoeren van besluiten en het “gewone werk” is er een bestuur (artikel 11). Het bestuur bestaat uit 5 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuursleden mogen niet gehuwd of nauw aan elkaar verwant zijn (Art. 11, punt 2). Het bestuur geeft leiding aan de gemeente, in overeenstemming met de statuten. Zij vertegenwoordigt ook de gemeente naar buiten toe. Zij kan, mits gemachtigd door de ledenvergadering, overeenkomsten aangaan die de gemeente langdurig binden of zwaar belasten. (Overigens, het ontbreken van de machtiging of goedkeuring heeft geen werking tegenover derden ( Artikel 11, punt 1). Twee bestuursleden zijn minimaal nodig voor vertegenwoordiging naar buiten (Artikel 13). Het bestuur neemt nieuwe leden aan, gehoord hebbend de voorganger. Het bestuur beslist zo nodig door stemming. Blanco stemmen tellen niet. Volgens Artikel 15 punt 3 staan alle functies open voor zowel mannen als vrouwen.

De voorzitter zit de vergaderingen van bestuur en leden vergadering voor. Een ander neemt die taak over als er echter een agendapunt is waarbij de voorzitter persoonlijk betrokken is.

De secretaris verzorgt de uitnodigingen, agenda’s en notulen van bestuurs- en ledenvergadering. Hij/zij bewaakt de actiepunten.

De penningmeester draagt zorg voor betalingen, administratie, verantwoording aan bestuur en ledenvergaderingen door middel van jaarstukken, bewaking van het begrotingsproces, doorgeven van gegevens aan de belastingdienst. Voor de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester beschikt de Oase over functieomschrijvingen. Geïnteresseerden mogen die opvragen. Statuten en Huishoudelijk reglement zijn ook in pdf op te vragen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De namen van de bestuurders worden niet vermeld omdat kerken hiervan zijn vrijgesteld


Het beloningsbeleid

Bestuur: leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werk als bestuurder, ofschoon de statuten art. 11, punt 8 wel voorzien in: ”niet bovenmatige vacatievergoeding”.

Vrijwilligers: veel vrijwilligers dragen het werk van Evangeliegemeente De Oase. Daarbij is te denken aan kosterij, deur- en stoelendienst, muziek, zangleiding, audio, beamerbediening, zendingscommissie, kringen leiden, webmaster, redactie Oase magazine, enz. Vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun inzet.

Gastsprekers van buiten de gemeente: gastsprekers van buiten de gemeente ontvangen een sprekersvergoeding. De hoogte daarvan is door de ledenvergadering vastgesteld. Ook ontvangen zij reiskostenvergoeding, bus- en/of treinkaartjes of 19 cent per autokilometer, conform de richtlijnen van de belastingdienst. Jaarlijks geeft de penningmeester alle gegevens aan de belastingdienst door (zie baten en lasten ad 5).

Voorganger: de voorganger m/v is voorzitter van het bestuur (Statuten Art. 11, punt 3). Geen vergoeding wordt gegeven voor zijn/haar bestuurlijk werk. Artikel 16 regelt de positie van de voorganger, als ook een ontslagprocedure. Hij/zij is verantwoordelijk voor

 • het theologische kader waarbinnen de gemeente functioneert
 • de inhoud van de boodschap
 • het functioneren van de gemeente qua organisatie, taakverdeling en sfeer
 • de externe relaties van de gemeente

Daarbij functioneert de voorganger als meewerkend voorman, die tegelijkertijd taken kan delegeren.

De voorganger ontvangt (sinds 1-1-2005) een bruto vergoeding voor afgesproken werkzaamheden. De vergoeding is percentueel 35% van de gemeente-inkomsten uitgezonderd eventuele erfenissen en legaten, met een onder- en boven grens. De ondergrens wordt bepaald door uit te gaan van de cao salarisschaal docent hbo 2e graad , voor 8 uren. De bovengrens is 5 dagen. De afgesproken werkzaamheden zijn: leiding geven aan en/of preken in diensten, vergaderingen (uitgezonderd bestuurs- en ledenvergaderingen), onderwijs en vorming, pastorale gesprekken en bezoeken, training van vrijwilligers, bijzondere diensten. De voorganger mag taken delegeren aan zijn echtgenote, die ook een gekwalificeerde predikant is. Jaarlijks geeft de penningmeester alle gegevens aan de belastingdienst door.

Statuten

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten volgt (beleidsplan 2015, 2016).


Samenkomsten

Als gemeente komen wij samen in de Torenlaan 38, te Zeist: op alle zondagen en christelijke feestdagen, waaronder Goede Vrijdag en eerste Kerstdag. Wij komen regelmatig samen om God te ontmoeten in zang, lofprijs, gebed en van God te horen in Schriftlezing, prediking, getuigenis, enz. Dit zijn openbare samenkomsten, open voor allen.

Het gebouw aan de Torenlaan 38 wordt gehuurd.

Na elke dienst is er gelegenheid voor gesprek en/of gebed met een lid m/v van het pastorale team.

Tijdens alle samenkomsten is er crèche voor de kleintjes. Op de zondagen is er tijdens de dienst zondagsschool (onder- en bovenbouw) voor de kinderen. 2x per maand is er tijdens de zondagse diensten tienerdienst.

Zending

In principe is steeds de 3de zondag van elk kwartaal zendingszondag. Op die zondag staat één zendeling/zendingsechtpaar of één organisatie in het middelpunt. De collecte van die zondag gaat ook naar het project van die zendeling. De zendelingen die met onze gemeente verbonden zijn komen in een jaar allemaal een keer aan bod. Daarnaast worden er ook nog andere zendelingen/zendingsorganisaties uitgenodigd. De zendingscommissie regelt een en ander. Tevens gaat 5% van de gemeente inkomsten naar een zendingsproject dat door de ledenvergadering is goedgekeurd (zie baten en lasten ad 8)

Categoriale zielszorg

De gemeente is zowel thuisfront als ondersteuner in het geval dat mensen als predikant of ondersteunende vrijwilliger betrokken zijn bij diensten en pastoraal werk in penitentiaire inrichtingen, verzorgingshuizen, jeugdinrichtingen en krijgsmacht.

Kringen

Voor de opbouw van gelovigen hebben wij de strategie van de kleine groepen/huiskringen. De bijeenkomsten zijn in huiskamers die kosteloos ter beschikking staan en die onder leiding staan van vrijwilligers.

Er is gemeentebreed een maandelijkse gebedskring, steeds op de laatste dinsdagavond van de maand. Focus: groei en opbouw van de gemeente. De bijeenkomst, onder leiding van vrijwilligers, is in een huiskamer die kosteloos ter beschikking staat.

Een groep die de Bijbel wil lezen door het hele jaar heen (Bijbel in gewone taal) komt bijeen op de 2de dinsdagavond van de maand. De bijeenkomst, die onder leiding staat van vrijwilligers, is in een huiskamer die kosteloos ter beschikking staat.


Financiële verantwoording

Onderstaand worden de begroting en jaarrekening van het voorgaande jaar, conform de richtlijnen van de belastingdienst, weergegeven. Deze zal elk jaar vernieuwd worden.

Bekendmaking van de balans is niet vereist. De ledenvergadering van Evangeliegemeente De Oase ontvangt steeds in de voorjaarsvergadering alle financiële stukken (rekening en verantwoording, balans, nieuwe voorgestelde begroting), zodat de vergadering de stukken kan goedkeuren. Dat doet zij alleen nadat de kascommissie haar bevindingen heeft gerapporteerd.

 

 

Naam gemeente: Evangeliegemeente "De Oase"

Plaats                       : Zeist

RSIN                        : 818564970

KvK nummer           : 63615541

ANBI dossiernr       : 103277

 

 

 

 

realisatie 2022

Begroting 2022

tov begroting

toelichting 2022

Baten:

 

 

 

 

 

 

Rente

4

                             -

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Totaal opbrengsten uit bezittingen

0

                             -

 

 

 

Collectes

916

                     1.000

92%

zowel op bank als in diensten

 

Giften

16567

                   18.000

92%

 

2. Totaal bijdragen gemeenteleden

17483

                   19.000

92%

 

3. Totaal Inkomsten van derden

 

 

 

 

Totaal baten

17487

                   19.000

92%

 

Kosten:

 

 

 

 

 

 

Onkostenvergoedingen

                           -  

                             -

 

 

 

Vergoed. Voorganger

                   12.000

                     12.000

100%

 

4. Totaal bestedingen pastoraat

12000

                   12.000

100%

 

 

Audio

                           -  

                          50

0%

 

 

Bloemen

                        108

                        100

108%

Paaskaars

 

Cadeaus/attenties

                        130

                        200

65%

 

 

Creche

                           -  

 

 

 

 

Kosterij

                           -  

                          50

0%

 

 

Kringen

                           -  

                             -

 

 

 

Muziek

                           -  

                          25

0%

 

 

Onvoorzien

                        270

 

 

ivm ANP boete gebruik foto

 

Spec.akties

 

 

 

 

 

Tieners, jeugd

                           -   

                          25

0%

 

 

Werving

                        643

                         525

129%

ook website kosten

 

Zending

                           -  

                             -

 

 

 

Zondagschool

                           -   

                          25

0%

 

5. totaal best. kerkdiensten/ activiteiten

                     1.151

                     1.000

116%

 

 

Lidmaatsch./Abonnem.

                        200

                        175

 

raad van kerken Zeist; Missie Nederland

6. Tot. Bijdr. andere kerkorganen

                        200

                        175

114%

 

 

Zaalhuur+kosten

                     5.163

                     5.000

 

 korting eerste kwartaal ivm lockdown

7. Tot. Lasten kerkelijk gebouw

                     5.163

                     5.000

103%

 

 

Spreekvergoedingen

                        200

                        400

50%

 

 

reiskosten externe spreker

                          63

 

 

 

8. Tot. Overige salarissen/onkostenverg.

                        263

                        400

66%

 

 

Bankkosten en verzekeringen

                        348

                        375

93%

aantal verzekering is gestopt;

 

Diversen

                           -  

 

 

 

 

Secretariaat

                           -  

                          50

0%

 

9. Tot. Lasten beheer en administratie

                        348

                        425

87%

 

 

 

 

 

 

 

10. Tot. Lasten overige eigend. en invent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal lasten

19125

                   19.000

 

 

           
   

Eindresultaat 1638 negatief

   
           

 

 

 

Plaats van samenkomst elke zondagmorgen 10.00 uur: Torenlaan 38 - Zeist (gebouw van het Zeister Mannenkoor)

Op de kaart

Image result for anbi logo

Inloggen

Alleen leden van de gemeente kunnen zich laten registreren!