Waardoor krijgt men “het teken van het beest”?

Een gedreven evangelist heeft een blad huis aan huis laten verspreiden. Daarin beweert hij dat wie de vaccinatie tegen COVID-19 krijgt daarmee het “teken van het beest” uit Openbaring 13 krijgt, en daardoor verloren is. Deze bewering is zonder meer onjuist en zelfs gevaarlijk. Vaccins mogen aanvaard worden als een gave van God, ons ten goede, evenals brillen en contactlenzen voor slecht zicht, gehoorapparaten voor het gehoor, paracetamol voor bijna alle pijnklachten.

De belangrijke vraag is hier: hoe krijgt men het teken van het beest en hoe niet?

Eerst een direct antwoord op die vraag, dan volgt een onderbouwing.

In Openbaring 13:8  lezen we dat alle mensen het beest aanbidden. Dat wil zeggen de eer die God en Zijn Zoon alleen toekomen, werd openlijk gegeven aan “het beest”. Wie het beest niet aanbad, werd gedood.

Toen Jezus in de woestijn verzocht werd door de duivel werd Hem veel aangeboden. Hij wees het af.

Matt. 4:8-11 NBV 8  De duivel nam Hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde Hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht

9  en zei: ‘Dit alles zal ik U geven als U voor mij neervalt en mij aanbidt.’

10  Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem.”’

In I Joh. 5:20b,21 belijdt de schrijver dat Jezus Christus de Zoon de ware God is en geeft hij een waarschuwing, namelijk: aanbid geen afgoden. ‘En wij zijn in de Waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, Hij is het eeuwige leven.

21  Kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden.’

Wellicht vraagt u zich af waar het beest, de draak en het derde beest, in Openbaring 12 en 13 op slaan. Een belangrijke vraag is altijd: wat zullen de eerste lezers en toehoorders bij het horen hiervan gedacht hebben?

De draak is gemakkelijk. Dit is Satan, de duivel. Na de kruisdood en opstanding van Jezus (Op. 12: 5) is hij uit de hemel op aarde gegooid. Immers, er is geen grond meer voor aanklachten. Op aarde gaat de duivel de volgelingen van Jezus vervolgen met behulp van mensen.

Het beest in Op. 13 is een groot rijk. Reeds in Daniel 7 worden rijken als beesten voorgesteld. Dit beest hier heeft kenmerken van de vier eerdere, maar is zelf een vijfde (het Romeinse rijk). Jezus en Johannes leefden toen het Romeinse rijk heerste over het Middellandse zeegebied. Jezus is geboren toen Caesar Augustus regeerde, en hij werd gekruisigd toen Tiberius regeerde.

Nu volgt een korte uiteenzetting over de godsdienst van de Romeinen. De Romeinen dienden vele afgoden, waarvan beelden in tempels waren. Zij voegden daarbij ook de afgoden van naties waarmee zij in oorlog waren. Daarnaast was er ook in elk uitgebreid gezin sprake van voorouderaanbidding. Dagelijks werden in huizen offers gebracht aan voorouders. Deze voorouderaanbidding werd na de dood van Julius Caesar overgebracht op overleden caesars. De senaat van Rome besloot na de dood van elke caesar of die in de godenstand verheven mocht wordt. Bij een positief besluit werden er tempels gebouwd en een eredienst onderhouden ter ere van die caesar. Julius was de eerste caesar die zo in de godenstand verheven werd. Op munten noemde zijn opvolger Augustus, die postuum geadopteerd was als zoon van Julius, zich dan ook de zoon van vergoddelijkte Julius. Pas na zijn dood werd ook hij in de godenstand verheven. In het Oosten van het rijk liepen sommige steden daarop vooruit, door al bij zijn leven hem als een god te aanbidden. Dit mocht, maar was niet verplicht. Als de senaat de vergoddelijking afwees, dan was er sprake van “damnatio”, verdoemenis. Daarmee kwam de overledene weliswaar niet in de hel, maar kwamen er geen tempels of aanbidding. Nog belangrijker, al diens wetten en besluiten vervielen. In de eerste eeuw waren er drie caesars die al bij het leven als god behandeld willen wilden worden, namelijk Caligula, Nero en Domitianus. De eerste en de laatste werden vermoord en Nero pleegde zelfmoord om executie te voorkomen. Alle drie werden door de senaat van Rome NIET in de godenstand verheven.

Wat betekent dan wel het derde beest dat lijkt op een lam? In Klein-Azië dat deel was van het Romeinse rijk, waren er plaatselijk rijke mensen die de functie van Asiarch (In Handelingen 19: 31 vertaald als “hoge functionarissen”) hadden. Die bekostigden en bevorderden de aanbidding van de keizer. Zij waren te vergelijken met een carnavalsvereniging, maar dan  met een religieus-politieke opdracht. In het Bijbelboek Openbaring komt het woord “antichrist” nergens voor. Dat komt omdat de functie van antichrist gesplitst is. De keizer die aanbeden wil worden is de tegenstander van Christus en zijn volgelingen. Het beest dat lijkt op het Lam wil de plaats van Christus innemen. Uit verslagen van christelijke martelaren is te zien dat dat Asiarchen met tegenzin overgingen tot martelen en moord. Christenen waren in hun ogen stom en koppig.

In de tweede eeuw werd aanbidding van de caesar door middel vans het verbranden van wierook voor zijn afbeelding langzaam wel de regel. Romeinen beschouwden dit als een blijk van trouw aan de Keizer. Verder mocht je geloven wat je wilde. Joden waren vrijgesteld. Toen duidelijk werd dat heidense christenen geen Joden waren, werden zij vervolgd. Hoogtepunt van de vervolgingen kwam onder keizer Diocletianus begin derde eeuw. Hij liet Bijbels vernietigen en schotels en bekers die voor het avondmaal gebruikt werden, in beslag nemen. Verder moest iedereen tenminste eenmaal wierook branden als een daad van aanbidding voor een afbeelding van Diocletianus. Wie dat deed kreeg een schriftelijk bewijs. Wie weigerde, werd eerst gemarteld en dan gedood. Zoals al voorzegd was in Op.12:10-12 NBV.

‘Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: 10 “Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn Messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. 11  Zij hebben hem dankzij het bloed van het Lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Zij waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard”.

12 ’Daarom: juich, hemel, en allen die daar wonen! Maar wee de aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.’

Ook Op. 13:9,10 NBV  9 “Wie oren heeft, moet horen.”

10  Wie gevangenschap moet verduren, zal in gevangenschap gaan. En wie door het zwaard moet sterven, zal sterven door het zwaard. Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw van de heiligen.

De zeven gemeente waren op tijd gewaarschuwd voor wat er kwam. Er kwamen  vervolgingen. Het gevaar daarvan was niet dat christenen zouden lijden en zelfs gedood worden, maar dat christenen afvallig zouden worden. Wie offerde aan het beeld van de keizer kwam los van Christus te staan. Als je offerde aan de keizer, kreeg je een geschreven bewijs dat je dat gedaan had. Dat was dus “het teken van het beest”.

Wie krijgt het teken van het beest? Wie het beest (de keizer) aanbidt.

 

666 getal en naam

In het Oase weeknieuws van 14 maart 2021 hebben we stilgestaan bij hoe men het teken van het beest kreeg. Nu volgt achtergrondinformatie over hoe de eerste lezers uit de tijd van Johannes dit zouden begrepen hebben.

Openbaring 13: 16-18 NBV

16 Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. 17 Alleen mensen met dat teken-dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam-konden iets kopen of verkopen. 18 Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is zeshonderdzesenzestig.

Hier is sprake van een merkteken. Dit woord wordt gebruikt voor o.a. brandmerken bij dieren, tatoeages, de ingeslagen tekens op munten.

Dit merkteken is een naam, en wel een naam met de opgetelde getalswaarde 666. Er zijn ook oude handschriften die het getal 616 hebben. De tweede-eeuwse kerkvader Ireneus was hiermee bekend. Zelf koos hij voor het getal 666.

Hoe is het mogelijk dat een naam een getalswaarde heeft? In het Nederlands en in alle moderne talen is er een lettersysteem voor woorden (a,b,c, enz.) en een getalsysteem voor getallen (1,2,3, enz.) De letters van het Hebreeuwse alfabet, alsmede de daarvan afgeleide Griekse en Latijnse letters kunnen ook als getallen gelezen worden. Dan is A gelijk aan het getal 1, B gelijk aan het getal 2 enz.

Namen in het Grieks of Latijn zijn wat getal betreft langer omdat alle klinkers meetellen. In het Hebreeuws tellen klinkers alleen mee als zij als medeklinker geschreven zijn. Op munten worden Griekse / Latijnse namen en titels wel afgekort. Dit gebeurt ook op stempels, die gebruikt worden om een afdruk op papyrus na te laten. Als wij de naam “Jezus” in het Grieks lezen (Iesous) als een getal dan is dit getal 888. Dit gegeven wordt echter nergens in het Nieuwe Testament onder de aandacht gebracht.

Nu moeten we gelijk een mogelijke misvatting rechtzetten.  Deze kan ontstaan zijn door de manier waarop onze vertalingen (oud en nieuw) Op. 13:17 weergeven, namelijk “17  Alleen mensen met dat teken-dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam-“. Er is hier geen keuze tussen naam of getal, het getal is een naam, hetwelk als getal gelezen het getal 666 (of 616) is.

Buiten de bijbel zijn er teksten gevonden waarbij in alle gevallen door een getal verwezen wordt naar een eigen naam. Adolf Deissmann, die begin vorige eeuw vele oude papyrusteksten publiceerde, geeft twee graffiti (muurtekeningen) weer uit Pompeï, welke plaats in 79 na Christus door een vulkaanuitbarsting bedolven werd. De eerste luidt: “Ik bemin haar waarvan het getal is 545”. De tweede luidt: “Amerimnus bedacht zijn dame Harmonia ten goede. Het getal van haar eerbare naam is 45 (of 1035)”. Harmonia is hier niet haar echte naam. Die zit in het getal. Deissmann heeft ook vele teksten aangehaald uit Klein-Azië waarin keizers vanaf Augustus goddelijke titels kregen. Nero kreeg de meeste goddelijke titels. Hij wilde al bij leven aanbeden worden als een god.

Wij zoeken een naam dat 666 of 616 als getalswaarde heeft. Het helpt  als we al een naam kennen of een richting waarin we moeten zoeken. In de eerste eeuw was alleen de keizer van Rome machtig genoeg om aanbidding af te dwingen, en drie keizers hebben dit ook bij leven gedaan. Daarvan is Nero wel de eerste die echt christenen te Rome liet vervolgen.

In Judea zijn geschriften gevonden van Joodse opstandelingen tijdens de Joodse oorlog (66-73), die begon toen Nero keizer was. Daarin vinden we de naam ”Neron Kesar” in Hebreeuwse letters. Deze naam komt met een medeklinker die staat voor een klinker eenmaal voor en gelezen als getal is dat 666. Ook komt deze naam één keer voor zonder die letter waarmee het getal van de naam dan is 616. Deze oplossing voor de naam/getal 666 is breed aanvaard onder Bijbelgeleerden. Wellicht verwezen christenen al in de tijd van de vervolgingen onder Nero naar deze keizer met het getal 666 of 616.

 

Op de kaart

Image result for anbi logo