Mission statement en visie

 

Evangeliegemeente De Oase is aangesloten bij Missie Nederland (voorheen de Evangelische Alliantie) en bij de Raad van Kerken te Zeist. Er is een uitgebreid visiedocument, dit kan als missionstatement samengevat worden in slechts vier woorden: met God voor mensen.

Visiedocument

De Oase fundeert haar identiteit als gemeente in drie kernwaarden:

A. Theologische grondslag Evangeliegemeente De Oase is een pinkstergemeente. Als zodanig fundeert zij haar bestaansrecht op theologische grondslag waarbij zij:

 • Jezus Christus als Heer erkent en dient;
 • zich toewijdt aan God;
 • open staat voor de werking van de Heilige Geest;
 • het gezag van Gods Woord erkent als toetssteen voor het geloof, leven en prediking.

B. Kernwaarden

De kernwaarden geven aan welke uitstraling de Evangeliegemeente De Oase wil hebben. Voor zowel beleidskeuzes als voor het dagelijks functioneren zijn daarbij de volgende aspecten bepalend:

 • integriteit; de gemeente wil transparant zijn in alle gebieden van haar functioneren, waaronder interne en externe relaties, leiding, besluitvorming, het zoeken naar Gods wil, enz.
 • respect; voor elkaar en voor mensen in het algemeen en voor andere kerken en gemeenten echter met behoud van de eigen identiteit.
 • vrijheid; in Christus elkaar de ruimte geven in het inventief zoeken naar Gods weg zowel in het persoonlijke leven van elk individu als in het samen gemeente zijn.
 • gelijkheid; zoals bij God geen aanzien des persoons is, zo kent de gemeente gelijkheid van alle leden, waarbij de diversiteit juist erkend wordt.
 • verantwoordelijkheid; zowel de gemeente als geheel als de leden afzonderlijk houden zich aan welbegrepen en vrijwillig aangegane verplichtingen zowel binnen de gemeente als naar buiten toe. Taken vervullen naar vermogen en bijdragen in financiën naar draagkracht, zijn in de gemeente concrete voorbeelden van het aanvaarden van verantwoordelijkheid.

C. Functies

Met haar theologische grondslag als basis en haar kernwaarden als leidraad wil de Evangeliegemeente De Oase haar eigen kleur geven aan de gemeentefuncties (die elke christengemeente kent):

 • God verheerlijken in Woord en daad = prediking, gebed en praktisch christen zijn;
 • opbouw van gelovigen (door toerusting, training en oefening);
 • verlorenen bereiken door evangelisatie en hulpverlening (diaconaat) in de ruimste zin van het woord;
 • zorgzame gemeente zijn door pastoraat en hulpverlening (diaconaat).

Plaats van samenkomst elke zondagmorgen 10.00 uur: Torenlaan 38 - Zeist (gebouw van het Zeister Mannenkoor)

Op de kaart

Image result for anbi logo

Inloggen

Alleen leden van de gemeente kunnen zich laten registreren!